Vedtekter for Rusvik Naturbarnehage SA

 sniggelmrodstrek

 SAMVIRKEVEDTEKTER

for samvirkeforetaket Rusvik Naturbarnehage SA, org. nr. 950782641

vedtatt på årsmøte
den [15.11.2012], sist endret den [15.11.2012]

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Rusvik Naturbarnehage SA.

Foretaket holder til i Karmøy kommune.

2 Formål
Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn.
Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.
B
arnehagen skal legge vekt på å gi barna et trygt og godt forhold til naturen og nærmiljøet.

3 Medlemskap
Foretaket er åpentfor foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når
foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli
medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras
mellom foresatte som har felles barn.

- Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

- Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.

- Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

4 Utmelding
Oppsigelse av barnehageplass gjøres på eget skjema, oppsigelsesfristen er 3 måneder.
Utmelding fra foretaket skjer via eget punkt på oppsigelsesskjema.
Utmeldingsfristen er like lang som barnehagens
oppsigelsestid.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet skriftlig å melde seg ut av
foretaket samtidig som siste
barnehageplass blir oppsagt.

5 Styret
Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to andre medlemmer i
tillegg til 2 vara medlemmer. Personalet velger en representant til styret,
samt en vara. Daglig leder har møte, tale og forslagsrett, samt at denne er
fast sekretær for styret.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Vara medlemmer velges for ett
år. Styreleder, styremedlemmer og vara medlemmer kan gjenvelges.

Styret skal velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv.

6 Styrets oppgaver
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret
kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem
eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte
saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen
skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet
på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at
det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og
formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets
beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne
utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en
eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør
fastsette instruks for daglig l
eder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

7 Styrets vedtak
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede
eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at
alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i
behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et vara medlem
innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på
behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som
møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en
endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan
på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de
stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller
møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene
står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

8 Daglig leder (styrer)
Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske
ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg
som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av
stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller
når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret
skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem
som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding
om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret
en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

9 Årsmøte
Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig,
eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

10 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 2 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for
møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god
tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det
sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal
holdes.

11 Saker som skal behandles på årsmøtet
Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor
mange stemmer disse har.

Gjennomgang av styrets årsmelding.

Godkjennelse av årsregnskap.

Valg av styremedlemmer.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

12 Stemmeregler for årsmøtet
Hvert medlem har èn stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert medlem kan møte
ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et
medlem. Fullmektigen må legge frem skiftlig og datert fullmakt.

Dersom et medlem har mer enn 100 % barnehageplass og mindre enn 200 % barnehageplass
i barnehagen har medlemmet to stemmer på årsmøtet.

Dersom et medlem har mer enn 200 % barnehageplass og mindre enn 300 % barnehageplass
i barnehagen har
medlemmet tre stemmer på årsmøtet.

Dersom et medlem har mer enn 300 % barnehageplass og mindre enn 400 % barnehageplass
i barnehagen har
medlemmet fire stemmer på årsmøtet.]

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av
en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
Blanke stemmer skal anses som ikke
avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede
for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

13 Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre
samvirkeloven stiller strengere krav.

14 Oppløsning og avvikling
Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for
vedtektsendringer.

Gjenværende midler skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

15 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)
Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov
om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14 desember 2007 nr. 114 i punkt
16.

 

DRIFTSVEDTEKTER

VEDTEKTER FOR RUSVIK NATURBARNEHAGE SA.

 

Vedtatt 15.11.2012

 

1. Barnehagen eies og drives av Rusvik Barnehage SA

 

2. Barnehagen drives i samsvar med :
a) Lov om barnehager
b) Lov om samvirkeforetak
c) Vedtak i Rusvik naturbarnehage SA
d) Plan for barnehagen (årsplaner)
e) Lov om internkontroll

3. Barnehagens styre
a) Medlemmene velger 3 representanter og 2 vararepresentanter til samvirkets styre ved årsmøte.
Kandidatene fremsettes av valgkomite.
b) Representanter for medlemmene og de ansatte velges for 2 år om gangen.
c) Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret. 
Daglig leder
 har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.
d) Styret konstituerer seg selv.
e) Daglig leder, leder barnehagens daglige drift. Daglig leders nærmeste overordnede er barnehagens styre.

 4. Foreldreråd/Samarbeidsutvalg
Foreldrerådet omfatter alle foreldre/foresatte i barnehagen, og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget er et valgt, rådgivende organ som skal forelegges opptak, årsregnskap og andre
saker som kan være særs viktige for
barnehagens innhold, og forholdet foresatte/barnehage.
Velges for 2 år ad gangen.

 5. Opptak
Daglig leder foretar opptaket i samsvar med gitte kriterier.

SU godkjenner opptaket etter innstilling fra styrer.
a) Barnehagens samarbeidsutvalg(SU), foretar opptak av barn på bakgrunn av innstilling fra styrer. Barn som blir
tatt opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder. Søknad om opptak skjer gjennom kommunen.
b) Foreldre som er interessert i barnehageplass kan søke om dette gjennom kommunens nettsider.
http://www.karmoy.kommune.no/no/tema/barn-og-familie/barnehage.
c) Tidspunktet for når barnehagen mottar utfylt søknaden er ikke et opptakskriterium,
kun en "kølapp" blant ellers like kandidater
som: Lik alder, kjønn osv. ved ellers like forhold er "kønummeret" avgjørende.

Følgende prioritering gjelder:

1. Ansatte barn
2. Søsken til barn som allerede har plass i Rusvik Naturbarnehage
3. Ansiennitet - regnet fra andelen ble betalt inn
4. Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste.

Ved opptak skal det legges vekt på at
gruppesammensetningen m.h.t. alder, kjønn etc. blir så god som mulig, slik at
barnehagelovens formålsparagraf ivaretas på en skikkelig måte.

Barn med funksjonshemminger som kan ha nytte av barnehageoppholdet, skal så langt det er mulig ha prioritetved opptak.
Det vises til departementets rundskriv P-10/84.

d) Klage over vedtak fattet av barnehagens styre, avgjøres endelig av styret (eierstyret) i Rusvik Barnehage S.A
e) Oppsigelsesfrist: 3 måneder
f) Dersom et barn skal sier opp etter 15.april må det betales ut juni og juli.

6. Arealutnytting
Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,5 kvm netto pr. barn over 3 år og 6 kvm for barn under 3 år.
Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale areal, må likevel vurderes konkret ved
ethvert opptak.
Det vises til departementets rundskriv Q-0509.

 7. Åpningstider
Barnehageåret løper fra 15.08- 14.08.
5 dager i uken kl. 7.00 - 16.30
Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00.
Julaften og nyttårsaften holdes stengt.
De fastsatte åpningstider må respekteres.

 

8. Ferie
Barnehagen holdes åpen hele året. Imidlertid forutsettes det at alle barn skal ha ferie sammen med sine
foresatte. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året. 3 av disse skal avholdes sammenhengende i løpet av
hovedferieperioden (15.06.-01.09.)
Foreldrene skal innen innen fastsatt dato gi melding om når barna skal ha sommerferie.
På bakgrunn av denne informasjon utarbeider styrer ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av
barnehagen. Planen forelegges SU til godkjenning innen utgangen av mai.

 9. Betaling
a) Betalingssatsene fastsettes av styret i Rusvik Barnehage.
De til enhver tid gjeldende betalingssatser framgår av oppslag på barnehagens nettside.
Det betales for 11 måneder i året(juli
er betalingsfri).
b) Ved fravær må avgiften betales. Det regnes for fravær dersom barnet ikke møter i rett tid etter ferien.
Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen.
c) Kontigenten forfaller til betaling den 15.hver måned.
d) søskenmoderasjon, 30% for barn 2, 50% for barn 3 eller flere.

 10. Mat
a) Det skal være to brødmåltider i barnehagen pr. dag.
b) Kaker, slikkerier etc må ikke medtas.
c) Barnehagen plikter å føre sunne og næringsrike måltider

 11. Helsemessige forhold
a) Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen.
Uregelmessig frammøte uten grunn kan medføre at barnet mister plassen.
b) Syke barn må holdes hjemme p.g.a. smittefaren.
c) Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna må det holdes hjemme.
d) I tvilstilfeller avgjør styreren om barnet kan være i barnehagen.

 12. Ansvar
a) Samvirkestyre er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.
b) Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.
Bringing og henting av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke
forlate det før det har vært i kontakt med personalet.
c) Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.
d) De ansatte i barnehagen må ikke ta barna med som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten
foreldrenes skriftlige samtykke.

13. Instruks
Instruks for daglig leder og personalet fastsettes av styret i Rusvik naturbarnehage SA.

 

 

Loading...
Loading...